فراخوان سبدغـذایی پاییز 1401

"فراخوان شارژ دوازدهمین مرحله بن کارت موادغذایی و بهداشتی"

پاییز 1401

شکرانه آرامش و سلامت خود و عزیزانم را به شادی و نیک خواهی با رقم دلخواه به

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" تقدیم میکنم.

ما هرچه پرتوان تر و مصمم در کنار خانواده های تحت پوشش خود و دیگر موسسات همکار و فرزندان مراکز نگهداری خواهیم ماند.

شارژ دوازدهمین مرحله بن کارتهای موادغذایی و بهداشتی 156 خانواده به ارزش هرکارت

یک میلیون تومان

با رقم دلخواه همراه ما بمانید.

آذر1401

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین