پروژه ساخت مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان "مبینا"

پروژه ساخت مرکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان پیشگیری آسیب های روحی و روانی مردم دغدغه ساخت یک خونه لبریز عشق شده...

امیدوارم بزودی با همت آدم های خوب به ثمر برسه،سیب سرخ امیدفردای ماست

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین