دندانپزشکی بچه های سیب سرخ

فعالیت دندانپزشکی "بچه های سیب سرخ" همچنان ادامه دارد... 
کودکان نیازمند معرفی شده به لطف دندانپزشکان داوطلب، تحت نظارت جناب آقای دکتر محمد پارسیون????

عضو رسمی هئیت امناء "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" درمان میشوند ، دندانپزشکان داوطلب امان و آرام مسیر دلنوازی هستند.
اردیبهشت ۱۳۹۸ و قصه های عاشقی ما

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین