همدلی با هموطنان سیـل زده لرستان و خوزستان

"موسسه خیریه نیکان ماموت"، "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" و "موسسه خیریه پیام امید" 

باهم و در کنار هم برای کمک به مناطق سیل زده 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین