فراخوان یلدای 1401

برای، پایان پاییز 1401 

"بچه های سیب سرخ"

230 نفر، بی خانمان

گرم خانه تهران

شام از طرف شما

سهم هر نفر: 755.000 ریال

جمع کل مورد نیاز:

173.650.000 ریال

 

شماره کارت پارسیان به نام "بچه های سیب سرخ"

6221061054086741

 آذر 1401

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین