روز پزشک

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

"جناب حافظ"


روز پزشک بر شما همدلان مهربان


"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

مبارک


آرامش، سلامت، دل خوشی ازآن وجودتان

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین