موسسه خیریه بچه های سیب سرخ

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

قصه عاشقی ما ادامه دارد...

 

عکس از: جناب آقای دنیادیده عزیز

پایان بازارچه مبینا، دپارتمان استور روشا

بازارچه مبینا، دپارتمان استور روشا

21 خرداد ماه 1397

به پایان آمد این دفتر...

اما قصه ی مهر و عشق "بچه های سیب سرخ" در کنار بچه های صمیمی و مهربان "امید فردا" ادامه دارد...

"سیب سرخ، امید فردای ماست"

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین