بازارچه "خونه الهیه"

نرم نرمک میرسد اینک بهار...

بازارچه نوروزی "خونه الهیه"

اسفند ماه 1397

حال خوب نوروزی بازارچه "خونه الهیه"

حال خوب نوروزی...

بازارچه خیریه "خونه الهیه"

15 الی 17 اسفند ماه، ساعت 11 صبح تا 9 شب

کلیه ی عواید حاصل از این بازارچه صرف امور خیریه مرکز توانبخشی شهدای هفتم تیر خواهد شد.

منتظر حضور گرمتون هستیم.

بازارچه نوروزی "خونه الهیه"

حال خوب نوروزی...

بازارچه خیریه "خونه الهیه"

15 الی 17 اسفند ماه، ساعت 11 صبح تا 9 شب 

کلیه ی عواید حاصل از این بازارچه صرف امور خیریه مرکز توانبخشی شهدای هفتم تیر خواهد شد.

منتظر حضور گرمتان هستیم.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین