بازارچه خیریه پیام امید

بازارچه خیریه "پیام امید "

9 تا 11 آذر ماه 1396

به نفع زلزله زدگان کرمانشاه

گروه همیاران بحران

برنامه گروه IWA در کشور گرجستان

شنبه11آذرماه 1396

کشورگرجستان شهر تفلیس،بازارچه برنامه گروهIWA

جناب آقای دکترقوام شهیدی، سفیر ایران درگرجستان غرفه  "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" 

نماینده ایران

برنامه گروه IWA در کشور گرجستان شهر تفلیس

شنبه11آذر ماه 1396

کشورگرجستان شهر تفلیس،بازارچه برنامه گروهIWA

جناب آقای کامرانفر ، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درگرجستان غرفه  "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" 

نماینده ایران

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین