اتاق بازی انستیتو روانپزشکی تهران

انستیتو روانپزشکی تهران 

اتاق بازی  بچه ها به همت موسسه خیریه کودکان فرشته اند نقاشی و بهینه سازی شد.

کمال تشکر را از جناب آقای نصیر موسوی داریم .

تولد موسسه خیریه بچه های سیب سرخ

تولد "بچه های سیب سرخ" مبارک 

۲۸ فروردین یادآور تعهد عاشقانه ما به مهربان ماندن و همدلیست

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین