جلسه خبری مجموعه محترم اتو خسروانی

جلسه خبری صبح سه شنبه ۲۸ آذرماه 1396

به همت مدیرعامل محترم جناب آقای علی خسروانی

شرکت محترم اتو خسروانی رفیق شفیق و حامی اهداف "بچه های سیب سرخ"

پیرو حمایت پروژه یاری مهر 1396

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین