جلسه مدیران خیریه

صبح سه شنبه ۲۱ فروردین

دفتر "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

جلسه و صبحانه با  مدیران خیریه ها

 

اتاق بازی انستیتو روانپزشکی تهران

انستیتو روانپزشکی تهران 

اتاق بازی  بچه ها به همت موسسه خیریه کودکان فرشته اند نقاشی و بهینه سازی شد.

کمال تشکر را از جناب آقای نصیر موسوی داریم .

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین