خرید دستگاه ونتیلاتور برای بیماران ریوی

خرید یک دستگاه ونتیلاتور جهت آسایش درمان بیماران ریوی 

که به همت حامیان "بچه های سیب سرخ" تامین شد.

26 اردیبهشت 1397

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین