فراخوان نوروز1400،شارژپنجمین مرحله بن موادغذایی وبهداشتی

فراخوان نوروز۱۴۰۰ "بچه های سیب سرخ"


شارژ پنجمین مرحله بن کارت های

افق کوروش جهت تهیه موادغذایی و بهداشتی ،برای ۱۱۰ خانواده به ارزش هر کارت یک میلیون تومان


با رقم دلخواه همراه وهمدل بمانید.


شماره کارت پارسیان "بچه های سیب سرخ" :


۶۲۲۱۰۶۱۰۵۴۰۸۶۷۴۱


شماره حساب:


۲۱۱۷۶۸۳۵


شماره شبا:


IR ۸۴۰۵۴۰۱۰۰۱۰۲۱۰۰۰۱۷۶۸۳۰۰۵
آسان پرداخت:

12481602#*4*733*


www.seebesorkh.org


seebe_sorkh_charity@


parvizparastouei@

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین