چهارمین مرحله سبدغذایی بچه های سیب سرخ

"بچه های سیب سرخ" چهارمین مرحله کمک به افراد تحت پوشش موسسه و خیریه های همکار روز ۱۷ مهر به همت خیرین و مجموعه محترم افق کوروش انجام شد. این مرحله به صورت کالا توزیع شد.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین