یاری مهر 1399

"بچه های سیب سرخ"


پروژه یاری مهر ۱۳۹۹


2730 دانش آموز، حمایت شدند.


همت و مهر شما حامیان قابل ستایش هست. 


با رقم کل ۲.۲۷۱.۰۴۰.۰۷۵ ریال


پایان قصه مهر امسال، نیک سرانجام گرفت.

الهی شکر

seebe_sorkh_charity@ 
parvizparastouei@

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین