پروژه یاری مهر1397

پروژه یاری مهر( تامین لوازم تحریر و کیف مدرسه)

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

حمایت از 2200 دانش آموز

سال 1397

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین