جشن شادی بخشی کودکان بیمار

 

برنامه شادی بخشی کودکان بستری بیمارستان
بچه های سیب سرخ & خاله سارا روستاپور، مجری کودک صدا و سیما &عمو مهرداد یکتا ، آهنگ ساز و خواننده رسمی صدا و سیما
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت 
خدایا شفا جان رنجور کودکان را از تو طلب داریم.

 

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین