بسته بندی کفشهای دانش آموزی(یاری مهر1397)

مرحله تفکیک و آماده سازی و بسته بندی کفش های دانش آموزی به همت نیروهای داوطلب سیب سرخ

 

7 آبان 1397

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین